Lige et par bemærkninger for at minde om den kommende generalforsamling i foreningen. Den afholdes den 13. Februar kl. 19:30 i Bibliotekets lokaler. Der er indgang fra Mejerigade.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
(på valg er Anders Sørensen og Mette Kjul Pedersen)
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. (den 30. januar).

Bestyrelsen har besluttet under dagsordenens sidste punkt at udbyde foreningens 2 gamle computere og printer til salg for moderate priser. Endnu en god gund til at møde frem denne aften.